Táto stránka v anglickom jazyku
Ponúkame Vám

Vrtné práce - Vrtná technika a technológie


TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Spoločnosť ENVIGEO rozšírila od roku 2001 na základe potreby trhu rozsah ponúkaných služieb. Jednou z nich sú aj technické práce zamerané na vŕtanie a vzorkovanie hornín, zemín a podzemných vôd.


VRTNÉ TECHNOLÓGIE A ICH MOŽNOSTI POUŽITIA

Vrtné a vzorkovacie súpravy, ktorými disponuje ENVIGEO, a. s. sa používajú pri

  • inžinierskogeologických prieskumoch pre výstavbu, rekonštrukciu a sanáciu pozemných stavieb, podzemných stavieb a vodohospodárskych diel
  • sanácii zosuvných území a porušených objektov, podzemných priestorov, realizáciu pilót, mikropilót, hĺbkového, povrchového odvodnenia, inštaláciu a prevádzku monitorovacích systémov
  • hydrogeologických prieskumoch sledovania kvality podzemných vôd, budovania monitorovacích systémov podzemných vôd, vyhľadávanie, prieskum a zachytávanie úžitkových, pitných a minerálnych vôd
  • prieskumoch znečistenia životného prostredia
  • sanačných prácach - zameraných predovšetkým na sanáciu znečisteného horninového prostredia a podzemných vôd
  • environmentálnych auditoch v oblasti ochrany životného prostrediaKONTAKT

Ing. Zoltán JASOVSKÝ riaditeľ divízie ENVITEC
tel.: 048 - 471 24 63 fax: 048 - 471 24 23 mobil: 0902 959 339
Divízia ENVITEC
ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, tel.: 048 - 471 24 30, fax: 048 - 471 24 23, e-mail: